AFF

A www.babakassza.hu adatkezelése, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba került.
Nyilvántartási számunk: NAIH-73912/2014 és NAIH-73913/2014

ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek határozzák meg a Portál felhasználásának a feltételeit. A Portálon való regisztrációval, illetve a Portál által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket. Az Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Portál használatára, illetve a Portál által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amely időpontban a módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Portálon.

1. Fogalommeghatározások

1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.2. Adatvédelmi törvény: a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény.

1.3. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

1.4. Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

1.5. Kupon: a Szolgáltató kizárólagos döntési jogkörében, a Szolgáltató által fogyasztók részére történő értékesítés céljából előállított, a vele szerződéses jogviszonyban álló forgalmazók termékeinek, szolgáltatásainak vásárlása során felhasználható kupon.

1.6. Portál: a www.babakassza.hu weboldal.

1.7. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.8. Szolgáltatás: a Kuponok értékesítésén keresztül a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazók termékei/szolgáltatásai kedvezményes megvásárlásának/igénybe vételének biztosítása.

1.9. Szolgáltató: Idesüss.hu Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6., cégjegyzékszáma: 01-09-955206)

2. Regisztrálás, a Portál működése

2.1. A Portálon keresztül a Szolgáltató internet alapon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltató és promóciós rendszert működtet.

A Portál működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. A Szolgáltató közvetített szolgáltatásként a Portálon a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazók termékeit/szolgáltatásait a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti közvetetten, a Kuponon keresztül a Felhasználóknak. A Szolgáltató ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Portálon. Amennyiben az ajánlat tartalma módosul, erről a Szolgáltató a Felhasználókat a Portálon keresztül értesíti.

2.2. A Szolgáltatás igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A regisztráció az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva, a szükséges adatok megadásával történik, melyről a Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A Felhasználó a megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Portál valamennyi szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

2.3. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére adatokat szolgáltat, melynek ellentételezéseként jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybe vételére, a regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között ügyfélkapcsolat jön létre.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

3.1. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódó Kupont meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem most!" gombra kattintással vásárolhatja meg az adott Kupont, amelyért átutalással, vagy bankkártyával fizethet. A megvásárlásra kerülő Kupon mennyiségét a Felhasználó módosíthatja. 

3.2. Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja a Kuponok és a Felhasználó beazonosítását.

3.3. Bankkártyás fizetés esetén a „Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően a Felhasználó automatikusan az CIB Bank Nyrt. weboldalára kerül átirányítására, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, az CIB Bank Nyrt. által e célból elfogadott bankkártya felhasználható, amelyhez lásd: www.cib.hu.

3.4. Azon Felhasználók, akik bankkártyával fizettek, illetve akiknek az átutalása már jóváírásra került a fizetést, illetve a jóváírást követően haladéktalanul, elektronikus levélben megkapják Kuponjukat, illetve Kuponjuk később is megtalálható felhasználói fiókjukban.

4. A Kupon felhasználása

4.1. A Felhasználó a vásárlást követően megkapott, a 3.4. pontban hivatkozott e-mailben kapott, illetve fiókjábólvkinyomtatott Kuponnal történő fizetés esetén jogosult a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazók termékei/szolgáltatásai kedvezményes megvásárlására/igénybe vételére.

4.2. A Kupon az alábbi tartalmi kellékeket tartalmazza:

·         Felhasználó neve

·         Kupon kódja

·         Kupon lejárati dátuma

·         Kupon felhasználási utasítások

4.3. A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult a Kuponon meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon nem használható fel és értékét a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazót, illetve a képviseletében eljáró személyt arról, hogy Kupont kíván a fizetéshez felhasználni. 

4.4. A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazónál olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el az átadásra kerülő Kuponok össznévértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

4.5. A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

4.6. Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről a Szolgáltatót e-mailben értesíteni, megjelölve a Kupon egyedi azonosító számát. A Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti az érintett forgalmazót a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a forgalmazó értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont a Szolgáltató érvényteleníti és visszautalja Felhasználó részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát, vagy a visszavont Kuponnal azonos jogokat megtestesítő, azonos névértékű Kupont biztosít a Felhasználó részére.

5. A Portál használatára vonatkozó speciális rendelkezések

5.1. A Portál vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált! A jelen nyilatkozatba foglaltak elfogadása feltételét képezi a Portál használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

5.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Portál, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Portál terjesztésének tekintetében. Tilos a Portálon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Portálról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Portálra való hivatkozással lehet.

5.3.  Felhasználó a Portál használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Portált nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.4. Tilos továbbá

a) a Portál tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
b) a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
c) bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Portál vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

6. Adatvédelemi irányelvek és adatkezelés

6.1. A Szolgáltató bármely, a Portál használata során tudomására jutott személyes adatot az Adatvédelmi törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - a jelen nyilatkozatban meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

6.2. A Felhasználó személyiségi jogainak bizalmas kezelésére való tekintettel a Szolgáltató az adatokat csak azonosításra nem alkalmas módon adja át külső személyeknek vagy szervezeteknek, amelyhez a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Felhasználó hozzájárul. Ezt meghaladóan a Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat – az 5.3. pontban szabályozottak kivételével – nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

6.3. A Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt. Az adatokat a Szolgáltató felhasználja abban az esetben is, amikor értesíti a Felhasználót az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásai.

6.4. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatás fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

6.5. A Felhasználóról a Szolgáltató adatbázisában fenntartott információkat a Szolgáltató felhasználja a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Szolgáltató az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az Adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, a Szolgáltató köteles a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Felhasználókról.

6.6 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

6.7. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Portálon el lehet végezni.

6.8. A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja, és minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsák.

7. Felelősség

7.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Portál használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Portál használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

7.2. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Kuponokban megjelölt előnyök tartalmáért, azok megvalósulásáért. A Kuponokon feltüntetett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a Felhasználók irányába kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló forgalmazók tartoznak felelősséggel.

7.3. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Portál Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

7.4. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához. Szolgáltató a jelszó elvesztéséből, illetve illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

8. Titoktartás

8.1. A Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel.

8.2. A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a – a 7.1. pontban rögzítetteket meghaladóan – jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

8.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

9. Szellemi Alkotások

9.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatása valamennyi elemére.

9.2. A babakassza szóvédjegy jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A Portál a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik tilalomba vagy egyéb korlátozásba.

10. Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a Szolgáltatót, aki az értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Kupon egyidejű érvénytelenítése mellett a Felhasználó által a Kupon ellenértékeként megfizetett összeget a Felhasználó részére visszautalni, amennyiben a Kupon az érvénytelenítés időpontjáig nem került felhasználásra.

11. Alkalmazandó jog

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek valamely része érvénytelen vagy a továbbiakban nem alkalmazható, a Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelen vagy egyébként alkalmazhatatlan, a Szolgáltató oly módon köteles módosítani, amely lehetővé teszi azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Szolgáltató az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívánt érni.

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek 2011. március 31. napján lépnek hatályba.